Digitális házirend

I. Bevezetés

2020. március 16-tól, a digitális munkarend bevezetésével a Tanext Akadémia Szakképző Iskola is megkezdte az átállást a digitális oktatásra. A Google Classroom és a Facebook felületét választottuk az iskolai kommunikáció, a tananyagátadás, a tanítási-tanulási folyamat színteréül. A rendszer biztonságos használata, a felület sokoldalú lehetőségei biztosítják a hatékony együttműködést pedagógusok, diákok és szülők között. A Google Classroom felülete alkalmas arra, hogy a pedagógusok és a tanulók egy strukturált virtuális iskolai térben kapcsolódjanak össze.

II. A digitális iskolai házirend célja

 • A házirend kifejezi, hogy a pedagógiai folyamat résztvevői milyenné szeretnék formálni a digitális iskolai közösséget.
 • A házirendben megfogalmazott kötelességek és jogok az egyéni és közös felelősség növelését szolgálják az online térben is.
 • A digitális iskolai házirend megalkotása, a meglévő házirend kiegészítése a digitális oktatás működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását szolgálja.

III. A Házirend időbeli és térbeli hatálya

 • A házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra a digitális munkarend idejére.
 • Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.
 • Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő online tevékenységekre, a digitális tanulási térre vonatkoznak.

 IV. A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások

 • asztali számítógép/laptop
 • tablet, okostelefon (A feladatok megtekinthetők, beküldhetők okoseszközökön is. A feladatok elvégzése, a digitális alkotó tevékenység inkább asztali gépen/ laptopon ajánlott. A mobilalkalmazásban néhány funkció nem teljes mértékben elérhető.)
 • internetelérés

V. A digitális iskola működési rendje

 • A digitális oktatás idejére is szükséges napirendet kialakítani, mely lehetővé teszi a pedagógusok, a tanulók, szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat hatékonyságát.
 • Az új felület megismerése pedagógus, diák, szülő számára is fontos és időigényes feladat.
 • Amennyiben technikai segítségre van szükség, mindenképp jelezze a tanuló, a szülő az osztályfőnöknek, a szaktanároknak.
 • A tanulással töltött idő megszervezése tanulónként eltérhet, de fontos, hogy napi rutinná váljon az otthoni tanulás, a feladatok elvégzése. Ajánljuk, hogy napi szinten, órarend szerint foglalkozzanak a diákok a tanulással, így nem torlódnak fel a feladatok.
 • A tanuló kötelessége a digitális munkarend idején:
  • a Google Classroom /Facebook-felületére napi szinten történő belépés,
  • tantárgyanként visszajelzés a feladat elolvasásáról a csoportokban (reakciógomb használata),
  • a pedagógus által megadott tananyagrészek feldolgozása, a beadandó feladatok elvégzése,
  • a pedagógus visszajelzésének, értékelésének megtekintése, a szükséges javítások elvégzése.

 

Digitális iskolai napirend

 

PEDAGÓGUS

DIÁK

8:00-ig

Feladatok közzététele a csoportokban, bejegyzés a feladat megjelenéséről a csoportokban

8:30-9:30-ig

A feladatok elolvasása, értelmezése a csoportokban, a feladatok elolvasásának jelzése a bejegyzésnél reakciógombbal

9:30-11:30-ig

Konzultációs idő a diákokkal

9:30-11:30-ig

Konzultációs lehetőség a szaktanárokkal, a tananyag feldolgozása, szabad időbeosztásban, a beadandó feladatok elvégzése

12:00-16:00

A pedagógus feladatot készít a szabad munkabeosztással a kérdések megválaszolása, a beküldött feladatmegoldások ellenőrzése, visszajelzések küldése

12:00-16:00

A pedagógusoktól érkező visszajelzések fogadása, kérdések megválaszolása, az esetleges pótlások elvégzése a megadott határidőig

 

 • Az új, digitális munkarend idejére bevezetett órarend szerint teszik közzé a pedagógusok a napi feladatokat. A feladatok beadási határidejét és a beadás helyét/módját is megjelölik.
 • Tanítási napokon minden tanulónak kötelező belépnie a Google Classroom/ Facebook felületére, azokba a tantárgyi/osztálycsoportokba, ahol azon a napon tanítási óra van.
 • A tanulónak minden tanítási napon jeleznie kell, hogy a pedagógus által közzétett feladatot elolvasta, értelmezte:
  • A tanulók az adott napon 9 óráig kell, hogy jelezzék a pedagógusnak, hogy a feladatot elolvasták.
  • Kivételes esetekben az adott tanítási nap végéig kitolódhat ez az időpont (Amennyiben a tanuló a szülővel együtt használja a felületet, és a szülő munkavégzése miatt később tudnak belépni. Erről az osztályfőnököt a szülő tájékoztatja.)

b) Tanulói napi jelenlét az online órákon

 • A tanuló a jelzést annál a Google Classroom bejegyzésnél kell, hogy megtegye, ahol a pedagógus a feladatot a csoportnak megadta.
  • A jelzés módja: a bejegyzésnél valamelyik reakciógomb használata, vagy hozzászólásban is leírhatja ugyanezt.
  • Fontos, hogy ezt a jelzést akkor tegye a tanuló, ha a feladatot valóban elolvasta.
 • Azok a tanulók, akik 3 alkalommal nem jelzik a felületen, vagyis a digitális tanulási térben a jelenlétüket, igazolatlan órát kaphatnak. A hiányzást igazolni kell, úgy, mint a hagyományos iskolai keretek között.
 • Az osztályfőnök jelez a szülőnek, amennyiben a tanuló nem jelenik meg tanítási napokon a felületen.
 • c) A feladatok
 • A pedagógusok megjelölik a feladatok beadási határidejét. Ezeket a határidőket be kell tartani minden tanulónak, és igyekeznie kell a legjobb tudása szerint elkészíteni a feladatot.
 • A pedagógusok a feladatok elvégzésére, a beadandók megoldására elegendő időt adnak.
 • A pedagógusok törekednek arra, hogy arányos legyen a feladatterhelés a tantárgyak között, ehhez szükséges az egy osztályban tanító pedagógusok együttműködése.
 • A szaktanárok a tananyagok feldolgozásához segédanyagokat, gyakorló feladatokat biztosítanak.
 • A tanulók ügyeljenek arra, hogy a beadandókat a pedagógus kérésének megfelelő formában készítsék el.
 • A számonkéréseket egyértelműen és időben jelzik a pedagógusok. A témazárót legalább egy héttel a tervezett számonkérés előtt a felületen bejelenti a pedagógus, a kisebb számonkérést minimum 3 nappal előtte. Amennyiben a beadandó feladatot a pedagógus osztályzattal szeretné értékelni, arról a tanulókat előzetesen tájékoztatja.
 • A számonkérést úgy tervezi meg a pedagógus, hogy a diák számára már jól ismert és könnyen elérhető felületen, alkalmazásban valósuljon meg.

d) A visszajelzések

 • A pedagógusok a megadott határidőt követően, a következő tanóráig visszajeleznek a beadott munkákról.
 • A tanulók munkáját egyénileg, szövegesen értékelik a pedagógusok.
 • A feladatokban elküldött képeket, videókat, megoldásokat a pedagógusok bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél számára nem teszik hozzáférhetővé. Minden más esetben az iskola adatvédelmi szabályzata az irányadó.

e) A határidő be nem tartása esetén...

 • Amennyiben a tanuló határidőre nem készül el a feladatokkal, a pedagógus jelez az osztályfőnöknek, a szülőnek az E-Kréta felületén (házi feladat hiány jelöléssel).
 • A pedagógus a diáknak jelez a határidős feladat elmaradásáról, majd újabb határidőt jelöl meg. Amennyiben nem teljesíti a tanuló a feladatot az új határidőig, és hiányzását nem igazolja, az órája igazolatlannak minősül, a tantárgyi követelményeket nem teljesítette.
 • Ha több alkalommal nem készíti el a beadandó feladatot a tanuló, vagyis rendszeresen nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, az osztályfőnök jelez az intézményvezetőnek, aki felszólítja a tanulót a tanulmányi kötelességei teljesítésére.

VI. A pedagógus és a diák közötti kommunikáció

 • Az online felület a tanulási folyamat segítését szolgálja. A diákoknak lehetőségük van segítséget kérni, konzultálni a szaktanárokkal a tananyaggal, a feladatokkal kapcsolatban. Kérdezhetnek a csoportokban, az egész csoportot érintő kérdést feltehetik a bejegyzésekben is, ahol a csoport minden tagja olvashatja.
 • Ha a tanuló személyesen akar kérdést feltenni a pedagógusnak a feladattal kapcsolatban, akkor a privát csevegés felületén is írhat üzenetet a kijelölt konzultációs időpontban. (9:00-11:00)
 • Elvárás a felületeken is (bejegyzések, csevegés, osztályjegyzetfüzet stb.), hogy mindig kulturáltan, méltó módon nyilvánuljon meg a tanuló. Olyan üzenetet fogalmazzon meg, amely mások számára nem sértő, bántó.
 • Amennyiben – valamilyen oknál fogva – a tanuló nem készül el határidőre a feladattal (pl. betegség), mindenképpen jelezze a pedagógusnak, még a határidő lejárta előtt. Közösen beszéljék meg a pótlás lehetőségét, módját.
 • VII. Online órák
 • Online órák megtartására is van lehetőség. A tantárgyi órák idejét az órarend szerinti idősávban igyekszünk megszervezni.
 • Az online órákon a tanulóknak kötelező részt venni, ezekről az órákról való távolmaradás igazolatlan órával egyenértékű, amennyiben nem tudja igazolni a hiányzását.
 • A tanítási hetet megelőző péntek délutánig tájékoztatják az osztályfőnökök a tanulókat, szülőket a következő hét online óráiról.
 • Az online órák pontos idejéről, témájáról a szaktanárok adnak tájékoztatást az osztálycsoportokban legkésőbb az órát megelőző tanítási napon.
 • A pedagógusok egyéni konzultációs céllal kereshetik a tanulókat, előre egyeztetett időpontban.
 • Az online órákhoz és a konzultációkhoz mobileszközön is lehet csatlakozni (nem szükséges feltétlenül laptop).

A nevelőtestület határozata

A nevelőtestület a házirend kiegészítését a 2020. augusztus 24-én megtartott értekezleten megtárgyalta és elfogadta. A veszélyhelyzetre való tekintettel a véleményezési eljárást nem folytatjuk le. Erre való tekintettel a házirendet a pedagógiai folyamat résztvevőinek jelzései alapján, szükség esetén felülvizsgáljuk.

A Házirend kiegészítése a kihirdetéssel lép hatályba.

Budapest, 2020. augusztus 24.

 

 

Cimké(k): Digitális távoktatás
Beküldve: 2020.11.07 22:15
Vissza a lap tetejére